Privacy Policy

Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
• Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De behandelend therapeut, eigenaar, heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
De behandelaren hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Indien nodig, voor het gebruik voor waarneming, tijdens langdurige afwezigheid.
• Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Uw gegevens worden gebruikt voor het bijhouden van ons klantenbestand. 
• Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de administratie, zodat ik  een factuur kan opstellen, het dossier actueel kan houden en/of verwerken.

Als de praktijk vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard na uw laatste consult.

Privacy op de zorgnota 
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats.
• Uw geboortedatum.
• De datum van de behandeling.
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld NeuroMusculaire Therapie.
• De kosten van het consult.

Wil jij een Massage behandeling?

Of het nu gaat om klachten opgedaan tijdens het werk of sporten, of de lichamelijke gevolgen van een ongeluk (lang geleden) of ziekte, of door een verkeerde beweging of gewoon omdat het lichaam overbelast of onderbelast is geraakt. Ik inventariseer en onderzoek tijdens uw eerste bezoek uw klacht en het klachtenverloop en start in overleg met u een behandelplan waarbij ik afhankelijk van uw klachten de juiste werkwijze en behandelingsmogelijkheden toepas.