Privacy Policy

Uw Privacy

De fysiotherapeut/complementaire therapeut houdt een registratie bij van uw medische- en administratieve gegevens in het softwaresysteem SpotonMedics en SnelStart. Op deze registratie is de Wet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wetten bevatten regels met betrekking tot:

 • Het doel van de registratie
 • De aard van de gegevens die worden geregistreerd
 • Het beheer van de gegevens
 • De personen die toegang hebben tot die gegevens
 • Het inzagerecht van de patiënt

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Bij het aangaan van een behandeling in de praktijk hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • BSN
 • Zorgverzekering nummer
 • Indentiteit nummer (Pastpoort – Rijbewijs – Indentiteit bewijs).

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of specialist.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • De behandelend therapeut, eigenaar, heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • De behandelaren hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.
  • Indien nodig, voor het gebruik voor waarneming, tijdens langdurige afwezigheid.
  • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Uw gegevens worden gebruikt voor het bijhouden van ons klantenbestand.
  • Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de administratie, zodat ik een factuur kan opstellen, het dossier actueel kan houden en/of verwerken.

Als de praktijk vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze medische gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard na uw laatste consult.

Privacy op de zorgnota 
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Uw geboortedatum.
 • BSN
 • De datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling, Indicatie code en diagnose code
 • De kosten van het consult.

Mailverkeer met Studio Tyara:
Studio Tyara werkt met beveiligde zorgmail zodra het gaat om uw persoonlijke informatie, richting huisarts of de verwijzer. U kunt ons een mail sturen aan info@studiotyara.nl  met uw verzoek zoals; afspraak maken, terugbel verzoek, informatie of een ander onderwerp. Het is verstandig in deze mail geen persoonlijke gegevens te vermelden.

Rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke de fysiotherapeut / complementaire therapeut van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door de fysiotherapeut/ complementair therapeut  te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. De fysiotherapeut kan u vragen om u te legitimeren voordat de fysiotherapeut gehoor geeft aan voornoemde verzoeken.

Mocht de fysiotherapeut uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Bewaarplicht

Studio Tyara zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) (van medische gegevens) zijn wettelijke vastgesteld op 20 jaar na het laatste consult.  Na deze termijn kunnen de medische gegevens worden vernietigd. Op uw verzoek kunt u uw eigen gegevens ook eerder laten verwijderen uit onze systemen (wet 2020).

De financiële bewaarplicht is 7 jaar

Beveiliging:
Studio Tyara neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk.

Wil jij een Massage behandeling?

Of het nu gaat om klachten opgedaan tijdens het werk of sporten, of de lichamelijke gevolgen van een ongeluk (lang geleden) of ziekte, of door een verkeerde beweging of gewoon omdat het lichaam overbelast of onderbelast is geraakt. Ik inventariseer en onderzoek tijdens uw eerste bezoek uw klacht en het klachtenverloop en start in overleg met u een behandelplan waarbij ik afhankelijk van uw klachten de juiste werkwijze en behandelingsmogelijkheden toepas.