Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Studio Tyara, hierna te noemen therapeut of dienstverlener, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen, onder nummer: 04064867.
De therapeut en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken. 
De complementaire (NeuroMusculaire therapie of Shiatsu Therapie) behandeling kan reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangt deze niet.

Art. 1. Definities.
1. De praktijk: Studio Tyara
2. De Fysiotherapeut/ complementair therapeut: Netty Zilverberg
3. De cliënt: de wederpartij van Netty Zilverberg.
4. Interventie: Coaching, therapie, incidentele adviezen, dan wel andere incidentele diensten die door de Fysiotherapeut/ complementair therapeut in opdracht van cliënt worden uitgevoerd.
5. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse diensten en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse diensten voortkomen.

Art. 2. Toepasselijkheid.
1. Op alle overeenkomsten tussen de Fysiotherapeut/ complementair therapeut enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de Fysiotherapeut/ complementair therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Art. 3. Uitvoering van de overeenkomst.
1. De behandelend therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.
3. De behandelend therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.
4. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat opdrachtgever is uitbehandeld. Of dat de behandeling is stop gezet door Therapeut of cliënt, hiervan wordt melding gemaakt in het dossier. Of dat cliënt op verwijzing van therapeut is verwezen naar huisarts, specialist of andere zorgverlener. 
5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij trajecten.
6. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een consult mondeling hebben bevestigd.

Art. 4. Wijziging van de overeenkomst.
1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
2. Studio Tyara zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
3. De behandelend therapeut heeft ten alle tijde het recht, de overeenkomst, zonder opgave van rede, met de opdrachtgever te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulten en/of aanschaf van suppletie.

Art. 5. Opzegging.
Opdrachtgever en behandelend therapeut kunnen ten alle tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt (zie artikel 7.)

Art. 6. Overmacht.
Indien de therapeut de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de therapeut alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Art. 7. Annulering.
1. Afspraken dienen per telefoon, sms/app of mail, minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering binnen die 24 uur voor aanvang van een consult is de opdrachtgever, gezien de gereserveerde tijd, het gehele consult bedrag verschuldigd.
2. De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft datum en tijdstip. Dit zal de therapeut vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de opdrachtgever de meest gunstige tijd zal worden aangehouden.

Art. 8 Geheimhouding.
1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.
2. In verband met de systemische werkwijze binnen de relatie- en familiebehandeling vindt uitwisseling van informatie over familieleden en/of partners binnen de behandeling plaats. Dit enkel wanneer informatie ter bevordering van de behandeling is en mits een cliënt nadrukkelijk verzoekt om geheimhouding van bepaalde informatie.

Art. 9. Klachten.
1. Wanneer u als opdrachtgever ontevreden bent over de therapeut en het lukt niet om dit samen op te lossen dan mag u een klacht indienen. Studio Tyara is aangesloten bij de KNGF voor een klacht over uw fysiotherapeutische behandeling.  U kunt het  klachten regelement hier lezen en een eventuele klacht indienen. https://defysiotherapeut.com/klachtenregeling/

Op defysiotherapeut.com staat informatie en een meldingsformulier voor u als patiënt over de klachtenregeling en geschillencommissie.

U als patiënt kan ook telefonisch contact opnemen met het KNGF voor informatie en vragen over deze regelingen op 033-467 29 00 (maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur) of via mail klachtenregeling@kngf.nl

Studio Tyara is voor de complementaire zorg aangesloten bij de NIBIG

https://nibig.nl/therapeuten/wkkgz/ ), waardoor u als opdrachtgever, kunt rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij uw klacht. De Praktijk voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en draagt bij aan de kwaliteit van zorg.

Art. 10. facturatie en betaling.
1. Betaling dient te geschieden 30 dagen na de factuurdatum. Dit kan door contante betaling, via betaalverzoek, of op rekening na ontvangst van de factuur.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Studio Tyara zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
3. Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren via een door de Studio Tyara gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder.
4. Indien de zaak is overgedragen aan het door Studio Tyara gekozen incassobureau of gerechtsdeurwaarder, onttrekt Studio Tyara zich volledig van de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door opdrachtgever alleen nog gepleegd worden met het incassobureau/de gerechtsdeurwaarder.
5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Art. 11. Aansprakelijkheid.
1. De aansprakelijkheid van dienstverlener is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener wordt uitbetaald.
2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van bovengenoemd behandelend therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
3. Studio Tyara geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de behandelend therapeut. Bovengenoemd therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
4. Studio Tyara is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever/cliënt door de behandelend therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van behandelend therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.
6. De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij bovengenoemd dienstverlener aansprakelijk wil stellen.
7. Studio Tyara is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of overige natuurgeneeskundigemiddelen. De leverancier van deze supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.
8. De opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de behandelend therapeut.
9. De uit de behandelingen voortvloeiende adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Tenzij anders geadviseerd en vastgelegd in het dossier. Daarna dient het advies herijkt te worden in een consult of te worden gestaakt.

Art. 12. Tarieven.
1. Studio Tyara is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer bij tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken waardoor de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de betrokkene daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden gesteld.
2.Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden. Het tarief behorende bij dit consult is dan van toepassing. 
3. Studio Tyara behoudt het recht de tarieven en tijden te wijzigen.

Art. 13, copyright
1.Het eigendom van door studio Tyara verstrekte oefeningenschema’s , concepten of oefenontwerpen blijft volledig bij Studio Tyara tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.
In het laatste geval kan Studio Tyara hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Studio Tyara gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Art. 14. Toepasselijk recht en geschillen.
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en behandelend therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Art. 15.  Eigendomsrecht
De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van Studio Tyara tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.

Art. 16. Overig
1.  Studio Tyara zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Studio Tyara.
2. Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door bovengenoemd dienstverlener worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, opdrachten en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Als Fysiotherapeut  ben ik aangesloten bij de onderstaande beroepsverenigingen:

Fysiotherapeut:

Als Complementair therapeut ben ik aangesloten bij de onderstaande beroepsverenigingen:

  • NVST = Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten

           https://nvst.nl/

De praktijk Studio Tyara is aangesloten bij:

Lidmaatschap van een beroepsvereniging, geeft aan dat de therapeut voldoet aan de eisen die gesteld worden om lid te worden en lid te blijven. Dat kan gelden voor de gevolgde opleiding, vereiste bij- en nascholing en intervisies.

Wil jij een Massage behandeling?

Of het nu gaat om klachten opgedaan tijdens het werk of sporten, of de lichamelijke gevolgen van een ongeluk (lang geleden) of ziekte, of een verkeerde beweging of gewoon omdat het lichaam overbelast of onderbelast is geraakt. Ik inventariseer en onderzoek tijdens uw eerste bezoek uw klacht en het klachtenverloop en start in overleg met u een behandelplan waarbij ik afhankelijk van uw klachten de juiste werkwijze en behandelingsmogelijkheden aanpak.